14.07.2022.

Uspomene za budućnost... o 35. obljetnici djelovanja Muzeja Mimara


(Virtualna) izložba i katalog | (Virtual) exhibition and catalogue

"Uspomene za budućnost... o 35. obljetnici djelovanja Muzeja Mimara
Memories for the future… on the 35th anniversary of the Mimara Museum


17. srpnja 2022. – 31. svibnja 2023. — July 17, 2022 – May 31, 2023
U srpnju 1987. godine Muzej Mimara otvorio je svoja vrata po prvi put. U srpnju 2022. godine naša vrata zatvorena su zbog posljedica potresa. Ovom prigodom prisjećamo se prošlosti, našega donatora, čija je donacija začetak i osnova muzeja, kao i adaptacije dijela zgrade Školskoga foruma, koja je stvorila dostojan prostor u kojem su predmeti mogli zasjati punim sjajem, te svih događanja koja su obilježila proteklih 35 godina.

Prisjećamo se i izložbi i publikacija nastalih predanim radom na istraživanju i brizi o fundusu muzeja, radom koji se nastavio i iza zatvorenih vrata.

Iako se izložbe ne mogu realizirati u prostoru muzeja, virtualno okruženje omogućilo nam je da Vam nastavimo predstavljati rezultate toga rada. Tako smo pripremili i ovu virtualnu izložbu kojom sagledavamo postignuća prošlosti i izazove sadašnjosti te ističemo nadu u bolju i svjetliju budućnost. Postavljanjem izložbe i u prostor muzeja sučeljavamo prošlost i sadašnjost, ali i pružamo Vam mogućnost da zavirite iza zatvorenih vrata muzeja.

Pridružite nam se u (virtualnoj) šetnji povijesti i prostorom muzeja, pogledajte izložbu i prelistajte online katalog. A kada muzej otvori svoja vrata nakon obnove, posjetite nas ponovno!In July 1987, the Mimara Museum opened its doors for the first time. In July 2022 our doors are closed due to the consequences of the earthquake. On this occasion we remember our past and our donor, whose donation has been the beginning and the foundation of the museum together with the adaptation of the School forum building – which created the appropriate space in which museum objects could shine in their full glory – as well as all the events that marked the past 35 years.

We also remember the exhibitions and publications created through dedicated research and work on the museum’s holdings, work that continued even behind closed doors. Although the exhibitions cannot take place in the museum space, virtual environment made it possible for us to continue presenting the fruits of our work to you. We prepared this virtual exhibition, which looks at the achievements of the past and the challenges of the present, and highlights the hope for a better and brighter future. By placing the exhibition in the museum space, we confront the past and the present, but we also offer you the opportunity to peek behind the closed doors of the museum.

Join us in a (virtual) walk through history and the space of the museum, look at the exhibition and browse the online catalog. And when the museum opens its doors after renovation, visit us again!Uspomene za budućnost… o 35. obljetnici djelovanja Muzeja MimaraMuzej Mimara otvoren je 17. srpnja 1987. na Rooseveltovu trgu 5 u Zagrebu, u za potrebe muzeja adaptiranom središnjem, istočnom krilu tzv. Školskog foruma sagrađenog 1895. Fundus muzeja čini zbirka umjetnina koju je gospodin Ante Topić Mimara (Korušce, 7. travnja 1898. – Zagreb, 30. siječnja 1987.) kolekcionar, slikar i restaurator darovao hrvatskom narodu Ugovorom iz 1973. te proširio dodatkom donaciji 1986.

Donator Ante Topić Mimara nam je, vođen širinom spoznaje o značenju naobrazbe i kulture, poklonio punoću svojega iznimnog života određenoga velikim željama, upornošću, naporima, uspjesima. Nošen željom za omogućavanjem svima “dodira” s uzletima ljudske kreativnosti, u stvaranju muzeja vidio je ostvarenje svog životnog cilja. Donator je smatrao kako će jasna prezentacija muzejskog fundusa na karti svjetske kulturne baštine stručno-strukovnoj sekciji, ali i najširim krugovima zainteresiranih osoba svih dobi i zanimanja, omogućiti istinsku percepciju značenja bogatstva baštine. Naglašavao je i isticao želju i htijenje da Muzej puninom fundusa i svoje djelatnosti privuče i oplemeni nove naraštaje mladih vodeći ih u sigurnu, ljepotom oplemenjenu budućnost. Autori adaptacije istočnog krila Školskog foruma bili su eminentni arhitekti Mihajlo Kranjc, Ivo Piteša, Matija Salaj i Berislav Šerbetić, a sam je donator iznio svoje želje i ideje povezane s rasporedom djela iz fundusa te se složio s predloženom idejom stalnog postava.

Pretvorivši se od prvog dana u nezaobilazno središte kulture i edukacije, Muzej Mimara bio je, uz stalni postav, mjesto održavanja brojnih izložbi iz fundusa, izložbi najšireg spektra svjetske kulturne baštine i suvremene umjetnosti; objavljivane su znanstvene studije i katalozi u kojima su obrađena djela pojedinih zbirki iz fundusa; poticana je međumuzejska suradnja; održani su brojni znanstveni skupovi, promovirane monografije i izdanja posvećena velikanima umjetnosti; koncerti klasične glazbe oplemenili su zvukovljem prostore ovog vrelišta kulture. Ukratko, muzej je u cijelosti ispunio zamisao i plemenitu želju donatora da bude trajnim izvorom spoznaja o ljepoti i veličini ljudskog stvaralaštva.

Zemljotres u Zagrebu i okolici 22. ožujka, u Petrinji, Sisku, Glini i okolnim mjestima 29. prosinca, učinili su 2020. godinu teškom i bolnom, zaprijetivši izravno već neizvjesnošću pandemije koronavirusa opterećenim i grubo ranjenim životima i sudbinama. Muzej je teško oštećen – stradalo je krovište Atrija i cijele zgrade s posebice teškim oštećenjima velike, reprezentativne dvorane na II. katu – neizvjesnost je ispunila svakidašnjicu. Oštećena su i neka od izloženih djela – rječju, u dubokoj strepnji zatvorena su za javnost vrata Muzeja Mimara.

No, mjesecima neizvjesnosti i isčekivanja rješenja usprkos, djelatnici su s radom nastavili u kontinuitetu – kolege su obrađivale i obrađuju zbirku i publiciraju radove; radilo se kontinuirano na zaštiti i pohrani fundusa; intenzivirali smo u novoj situaciji našu prezentaciju na web stranici i facebooku, pokrenut je blog, itd. Priredili smo brojne značajne izložbe (dakako, u virtualnom obliku) kako djela iz fundusa, tako i plodove nastavljene suradnje sa suvremenim umjetnicima i srodnim institucijama.

Prisjetimo se na 35. godišnjicu otvaranja muzeja gustog prepleta događanja u prošlosti i punine djelatnosti Muzeja Mimara, rastvorimo knjige uspomena, sagledajmo teške trenutke ranjenog muzeja 2020. ali i potvrdimo uvijek prisutnu spoznaju da nam je činiti samo jedno – svakodnevno nastaviti promicati puninu vizije donatora Ante Topića Mimare.

Pozivamo Vas da na mrežnoj stranici Muzeja Mimara (www.mimara.hr) pogledate izložbu i prelistate katalog posvećen 35. obljetnici otvaranja.

Lada Ratković Bukovčan
Memories for the future… on the 35th anniversary of the Mimara MuseumThe Mimara Museum was opened on July 17, 1987 at Rooseveltov trg 5, in Zagreb, in the central, eastern wing of the so-called School Forum built in 1895. The museum's holdings consist of a collection of works of art donated by Mr. Ante Topić Mimara (Korušce, 7 April 1898 – Zagreb, 30 January 1987), collector, painter and restorer, to the Croatian people by the 1973 Deed of Gift, expanded with an additional donation in 1986.

Donor Ante Topić Mimara was guided with the awareness of the importance of education and culture, gifting us with the fullness of his exceptional life determined by great desires, perseverance, effort and success. Born in Korušce, a small village in the karst Dalmatian hinterland, on April 7, 1898, he absorbed art into the essence of his personality, embracing it as a clear, intoxicating guide on all the paths of his long life. Driven by the desire to allow everyone to be "touched" with human creativity, in the establishment of the museum he saw the realization of his life’s goal. The donor believed that placing the museum collection on the map of world cultural heritage will provide the professional community, but also the widest circles of stakeholders of all ages and professions a true perception of the wealth of heritage. He emphasized the desire and aspiration of the Museum to attract and enrich new generations with the fullness of its holdings and activities, and to lead them to a secure future filled with beauty. The authors of the adaptation of the east wing of the School Forum were eminent architects Mihajlo Kranjc, Ivo Piteša, Matija Salaj and Berislav Šerbetić, and the donor himself expressed his wishes and ideas regarding the arrangement of works from the holdings and agreed with the proposed idea of a permanent exhibition.

Transforming from the first day into a cultural and educational centre, the Mimara Museum has been the venue for numerous exhibitions from the holdings, exhibitions of the widest range of world cultural heritage and contemporary art. Scientific studies and catalogues were published in which works of individual collections from the holdings were processed; inter-museum cooperation was encouraged; numerous scientific conferences were held, monographs and publications dedicated to the greats of art were promoted; concerts of classical music enriched the spaces of this cultural boiling point. In short, the museum has fulfilled the idea and noble desire of donors for it to be the lasting source of knowledge about the beauty and greatness of human creativity.
The earthquake in Zagreb and its surroundings on March 22, and in Petrinja, Sisak, Glina and surrounding places on December 29, made 2020 difficult and painful, directly threatening lives and destinies already burdened and wounded by the uncertainty of the coronavirus pandemic. The museum was severely damaged – the roof of the Atrium and the entire building was damaged, particularly the large, representative hall on the 2nd floor. Suddenly, everyday life was filled with uncertainty. Some of the exhibited works were also damaged – in other words, amidst alarm and concern, the doors of the Mimara Museum were closed to the public.

But, after months of uncertainty and anticipation of a solution, the employees continued to work – colleagues are processing the collection and publishing the works; work was done continuously on the protection and storage of the holdings; we intensified our presence on the website and Facebook, launched a blog, etc. We have organized a number of significant exhibitions (of course, in virtual form), both works from the holdings and the fruits of our continued collaboration with contemporary artists and related institutions.

On the 35th anniversary of the opening of the museum let us recall its eventful past and lively activity, let us open our albums of memories and witness the difficult moments of the wounding of the museum in 2020, but let us also confirm the ever-present realization that we have only one thing to do – continue to promote the full vision of our donor Ante Topić Mimara.

Please feel free to visit the exhibition on the website of the Mimara Museum (www.mimara.hr) and look through the catalogue dedicated to the 35th anniversary of the opening.

Lada Ratković Bukovčan***
Plakat izložbe / ... i u zatvorenom prostoru Muzeja Mimare

Izložbeni pano / ... i u zatvorenom prostoru Muzeja Mimare

Izložbeni pano / ... i u zatvorenom prostoru Muzeja Mimare

Izložbeni pano / ... i u zatvorenom prostoru Muzeja Mimare

Izložbeni pano / ... i u zatvorenom prostoru Muzeja Mimare

Izložbeni pano / ... i u zatvorenom prostoru Muzeja Mimare

Izložbeni pano / ... i u zatvorenom prostoru Muzeja Mimare

Izložbeni pano / ... i u zatvorenom prostoru Muzeja Mimare

Izložbeni pano / ... i u zatvorenom prostoru Muzeja Mimare

Izložbeni pano / ... i u zatvorenom prostoru Muzeja Mimare

Izložbeni pano / ... i u zatvorenom prostoru Muzeja Mimare

Izložbeni pano / ... i u zatvorenom prostoru Muzeja Mimare

Izložbeni pano / ... i u zatvorenom prostoru Muzeja Mimare

Izložbeni pano / ... i u zatvorenom prostoru Muzeja Mimare

***
Digitalno izdanje kataloga / Digital catalogue
"Uspomene za budućnost... o 35. obljetnici djelovanja Muzeja Mimara" /
Memories for the future… on the 35th anniversary of the Mimara Museum

Za najbolje iskustvo pregleda digitalnog kataloga, predlažemo koristiti puni prikaz preko cijelog ekrana . | For best viewing experience of the online catalogue we suggest using the full screen mode .


Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Posjet

Muzej je privremeno zatvoren za posjetitelje