Zaštita osobnih podataka

INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Javna ustanova "Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara" – Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, Zagreb 10000, OIB: 78141312758 je javna ustanova u kulturi koja obavlja muzejsku djelatnost. U obavljanju svoje djelatnosti te u sklopu izvršenja pojedinih projekata i programa, Muzej Mimara prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

1. Voditelj obrade osobnih podataka
Muzej Mimara je voditelj zbirki i voditelj obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano Općom uredbom EU o zaštiti osobnih podataka, zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Muzej Mimara kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku.

2. Službenik za zaštitu osobnih podataka
Muzej Mimara je sukladno relevantnim propisima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka.
Kontakt: kresimir.juraga@mimara.hr ili 00385 (0)1 482 6467

3. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?
Vrsta osobnih podataka koje prikupljamo ovisi o svrsi za koju se oni prikupljaju. Osobni podaci moraju se prikupljati u posebne, izričite i zakonite svrhe te se ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama, moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju, moraju biti točni i ažurni, moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

Vaši osnovni osobni podaci koje prikupljamo su: ime, prezime, adresa, kontakt podaci, OIB. Za realizaciju pojedine svrhe Muzej Mimara traži, zbog ispunjenja naših obveza preuzetih iz projekata, programa, zakonskih obveza ili legitimnih interesa i Vaše podatke o: datumu rođenja, spolu, broju indetifikacijske isprave (radi utvrđenja identiteta kandidata za polaznike određenih projekata/programa ili pri testiranju za prijam na radno mjesto ili stručno osposobljavanje), broju računa otvorenog u banci, nazivu banke kod koje je otvoren Vaš račun, JMBG-u, dokaze o obrazovanju i stečenoj stručnoj spremi, usavršavanju, podatke o zaposlenju, radnom stažu i radnom iskustvu, dokaze o osobnim stanjima građanina, socijalnom statusu, i sl.

4. Kako ćemo prikupljati i koristiti Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke u pravilu prikupljamo neposredno, a kada je to nužno podaci se prikupljaju od treće strane. Podaci o zaposlenicima prikupljaju se u pismenom obliku (primjenom obrasca) i usmeno od zaposlenika. Podaci o kandidatima za radno mjesto prikupljaju se osobno od kandidata u pismenom obliku (prijava na natječaj i popratna dokumentacija) te usmeno na razgovoru za posao. Podaci o poslovnim partnerima i klijentima prikupljaju se osobno, usmenim putem, pisanim putem ili putem maila.

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo radi sklapanja ili izvršenja Vašeg ugovora potpisanog s Muzejem Mimara, radi omogućavanja izvršenja projekta ili programa vezanog uz izvršenje muzejske djelatnosti, kako bi ispunili naše zakonske obveze i/ili na temelju našeg legitimnog interesa.

Vašu izričitu privolu dodatno ćemo tražiti za potrebe marketinga u smislu obavještavanja o projektima, programima, ponudama, proizvodima i uslugama koje želite i za koje ste zainteresirani. Privolu koju nam date za ovu svrhu možete u svakom trenutku povući u kojem slučaju ćemo prestati s ovom obradom.

5. Tko će imati pristup vašim osobnim podacima i gdje će se oni obrađivati?
Osobe koje su ovlaštene prikupljati osobne podatke odredit će ravnatelj Muzeja Mimara svojom odlukom kojom će se utvrditi koja osoba je ovlaštena prikupljati koju vrstu osobnih podataka, u kojem opsegu i u koju svrhu. Osobe koje prikupljaju osobne podatke dužne su potpisati izjavu o povjerljivosti.

Muzej Mimara jamči da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom, a temeljem obrazaca (natječaji za prijam u radni odnos ili na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ugovori, sudjelovanje na radionicama, programima, projektima). Ako će se osobni podaci obrađivati u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, Muzej Mimara će prije te dodatne obrade ispitaniku dati informacije i o toj drugoj svrsi.

Muzej Mimara Vaše osobne podatke prosljeđuje trećim osobama u svrhu izvršenja ugovora, radi zaštite svojih opravdanih interesa (npr. odvjetnici, porezni savjetnici i sl.) ili u svrhu ispunjenja zakonske obveze (npr. FINA, Registar zaposlenih u javnim službama, nadležna ministarstva, Porezna uprava, sudovi, banke, Agencija za zaštitu osobnih podataka i sl.). Dostavljanje osobnih podataka izvršit će se na temelju pisanog zahtjeva i samo ukoliko je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti tog tijela.

Prijenos osobnih podataka u drugu državu i međunarodnim organizacijama vrši se sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno samo ukoliko ta država ima odgovarajuću razinu pravne zaštite prava ili slobode ispitanika. Ukoliko treća država nema odgovarajuću razinu pravne zaštite, prijenos mora biti u skladu s odobrenim mjerama prijenosa.

6. Koja prava imam u odnosu na moje osobne podatke?
Kada je to zakonski predviđeno, imate pravo na:
* pristup informacijama o obradi Vaših osobnih podataka;
* ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni (putem obrasca Dopuna i/ili promjena osobnih podataka);
* brisanje Vaših osobnih podataka;
* ograničenje obrade osobnih podataka;
* prijenos podataka koji se odnose na Vas i koje ste dostavili Muzeju Mimara, a koji se čuvaju u strukturiranom obliku koji se može računalno čitati;
* povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz Vašu privolu (putem obrasca Obrazac - Povlačenje privole za obradu i korištenje osobnih podataka);
* podnošenje prigovora Muzeju Mimara ili nadležnom državnom tijelu (putem Obrazac za podnošenje pritužbe ili nadležnom državnom tijelu).

7. Pravo na prigovor nadzornom tijelu
Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr, www.azop.hr.

8. Koliko dugo čuvamo osobne podatke?
Vaše podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, trajanje projekta/programa ili točno određena odredba drugog zakona koja nas obvezuje da određene podatke čuvamo točno određeno vrijeme.

9. Informacije i podnošenje pritužbe u vezi korištenja Vaših osobnih podataka
Ako imate bilo kakva pitanja ili pritužbu o korištenju Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati:
telefonom: 00385 (0)1 482 6467
e-mailom: kresimir.juraga@mimara.hr
pisanim putem na adresu: Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, 10 000 Zagreb

10. Povlačenje privole
U svakom trenutku imate pravo povući privolu danu Muzeju Mimara za korištenje osobnih podataka putem obrasca Obrazac - Povlačenje privole za obradu i korištenje osobnih podataka. Napominjemo da povlačenje privole za korištenje osobnih podataka prije ostvarene svrhe za koju je privola ustupljena (npr. prije realizacije ugovornih prava i obveza proizašlih iz potpisivanja ugovora između Muzeja Mimara i stranke, prije završetka ugovorenog projekta, prije završenog kvalifikacijskog postupka za prijam na radno mjesto ili stručnog osposobljavanja za rad i sl.) ima za posljedicu nemogućnost od strane Muzeja Mimara provedbe preuzetih prava, obveza i radnji za gore navedene svrhe.

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5
Zagreb

***
Informacije o korištenju osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju zamjenice službenice za zaštitu osobnih podataka

Dopuna i/ili promjena osobnih podataka

Povlačenje privole za obradu i korištenje osobnih podataka

Obrazac za podnošenje pritužbe

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ostvarenje uvida i korištenja muzejske građe i muzejske dokumentacije u Muzeju Mimara

Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Posjet

Muzej je privremeno zatvoren za posjetitelje