20.06. - 15.11.2022.

Virtualna izložba dječjih radova - Tradicija i suvremenost - baština zauvijek


Virtualna izložba dječjih radova | Virtual exhibition of children’s artworks

Tradicija i suvremenost — baština zauvijek
Tradition and Contemporarity — Heritage Forever


20.06. - 15.11. 2022.Gradnja uz očuvanje postojeće arhitektureCilj natječaja i izložbe bio je sadržajno povezati graditeljstvo i okruženje kao skup različitih likovno-problemskih zadataka s kreativnim sposobnostima mišljenja i odnosom učenika prema arhitekturi i očuvanju hrvatske prirodne baštine. Time se učenike potaknulo na traženje neobičnih rješenja različitih likovnih problema i projiciranje iz sadašnjega u buduće vrijeme, te na razvijanje mašte kojom se može graditi budućnost.

Ovaj je cilj nadahnuo potragu za neobičnim rješenjima raznih umjetničkih problema. Lansiranjem iz sadašnjosti u budućnost razvilo se obilje mašte s kojim je moguće stvarati već danas.

Govorimo li o danas, govorimo o Zemlji u cjelini, kao prostoru koji sadrži vodu, zrak, hranu. Govorimo i o tlu na kojem zamišljamo, planiramo i gradimo svoje nastambe. Učenici ne traže već nalaze uzore u arhitekturi klasičnih materijala, kamena, drva, opeke. Uzore nalaze u prirodnim zakonima i odnosima volumena i prostora, kojima pridodaju osjećaj osobne dinamike. Poznati oblici koje dijete promatra razvijaju se i mijenjaju dok ono stvara. Mijenjanjem oblika mijenja se i prostor u kojem volumeni pulsiraju.

Djeca svojim izražavanjem povezuju postojeće s nepostojećim, moguće s nemogućim. Njihove vizije postat će naša stvarnost koja je tu, zahvaljujući njima, već danas.

Emil Robert Tanay
Building While Preserving the Existing ArchitectureThe goal of the competition and the exhibition was to link construction and the environment seen as different art and problem tasks with creative thinking skills and the pupils' attitude towards architecture and the preservation of Croatian natural heritage. This prompted pupils to find unusual solutions to various artistic challenges and to project from present into the future as well as develop the imagination that can envisage the future.

This goal inspired a search for peculiar solutions to various artistic problems. Projecting from the present moment into the future develops abundant imagination with which it is possible to create future today.

When we contemplate on today, we are considering the Earth as a whole, as a space containing water, air, food. We are considering the soil on which we are imagining, planning and constructing our homes. Pupils are not actively searching but are instead discovering ideals in the architecture of classical materials, stone, wood and brick. They are chancing upon models in natural laws and the relationships of volume and space to which they add a sense of their personal dynamics. The familiar shapes that the child observes evolve and change as the child uses them in the creative process. By changing the shapes, the space in which the mass pulsates changes as well.

In their expression, children connect the existing with the non-existent, the possible with the impossible. Their visions will become our reality, which, thanks to them is already here today.

Emil Robert Tanay
Tradicija i suvremenost – baština zauvijekSigurno utočište, toplina doma i pouzdanog okružja, razigrani susreti s djelima bujnog stvaralaštva dodirnutog tradicijom i susretima s baštinom prošlih stoljeća – gusto su satkan svijet kojime gotovo po navici, ponekad i površno, ponekad u brzini, prolazimo sigurni da je zauvijek tu za nas. No, sudbina se često poigra s našim sigurnim kutcima i podsjeti nas kako je potrebno čvrsto obujmiti, čuvati i štititi dano nam nasljeđe. Potresi koji su 2020. tako grubo ranili Zagreb i okolna mjesta, potom Petrinju, Sisak te cijelu Banovinu, u trenu su nas i bez pripreme suočili s iznenadnom okrutnošću ponekad nam nesklone prirode.

I opet je, kao i nebrojeno puta, potrebno u bujnim vrtlozima dječjeg stvaralaštva i neiscrpne kreativnosti potražiti utjehu i vjeru. Samo predanošću i ljubavlju prema prirodi i zdanjima koja su posvećenošću, pažnjom i znanjem satkale neke druge generacije neimara, moguće je opet iznova krenuti u ostvarenja želja i snova i stvaranje uvijek boljeg, ljepšeg i sigurnijeg svijeta.

Utkati već zarana u spoznaje mladih naraštaja svu toplinu i dubinu značaja tradicije izuzetno je zahtjevan, ali istovremeno plemenit zadatak predanog pedagoškog rada u svakodnevici spoznaja te šetnji razigranim labirintima dječje mašte, koji su svojim radom prenosili prof. emeritus Emil Robert Tanay, UHULI i nastavnici likovnog odgoja, potičući tako u svim kutcima naše domovine onu mladima danu želju za upijanjem bujnosti svakog životnog trenutka. Upravo u toj vjeri da će iz svih tih spoznaja izrasti poštovanje, ljubav i želja za očuvanjem tradicije, poštovanje prema baštini i razumijevanje za njezino čuvanje i očuvanje (!), nastala su djela iznikla iz prebogata kaleidoskopa mašte, kroz godine satkanog u gustu mrežu neuhvatljive kreativnosti, prenzentiranu u sklopu ciklusa izložaba "Tradicija i suvremenost". Gotovo bismo mogli nazvati sudbinskom motiviku koju u sebi nose izložbe "Gradimo – čuvajući baštinu i prirodu u kojoj živimo" (2014. i 2016.), "Očuvanje baštine tradicijske i suvremene arhitekture Republike Hrvatske" (2018.), ili, pak, još ranije pozivni, vedar usklik "Otvori oči i vidi". A djeca su uistinu pokazala kako je njihova percepcija i razigranost, radost i vjera u ljepotu uvijek iznova nezaustavljiva. Sigurno je da će upravo iz ovog sjajnog pedagoškog pristupa koji je ostavio ispunjujuć trag u životima mladih stvaralaca, niknuti ljubav i razumijevanje za svu slojnost nezamjenjivog danog nam okružja i toplog ziđa naših domova.

Muzej Mimara podijelio je, nažalost, bolnu sudbinu mnogih zgrada, domova i ustanova te je zbog šteta od potresa zatvoren za javnost. No, intenzivno se radi na svim segmentima potrebnim za sigurnu i trajnu obnovu te se radujemo u budućnosti opet otvoriti vrata "živim" susretima. Do tada, neka nas ova virtualna izložba odvede u sigurne svjetove bujica dječje radosti, topline, razumijevanja i bezvremenske ljubavi.

Lada Ratković Bukovčan
Tradition and Contemporarity - Heritage ForeverA safe haven, the warmth of home and a secure environment, playful encounters with works of lavish creativity touched by tradition and encounters with the heritage of past centuries – all these make a densely woven world that almost out of habit, sometimes superficially, sometimes in speed, we pass by trusting that is going to be there for us forever. But fate tends to play with us and reminds us how it is necessary to firmly embrace, preserve and protect the heritage we have inherited. The earthquakes that so severely wounded Zagreb and the surrounding areas in 2020, then Petrinja, Sisak and the entire Banovina, instantly and fiercely confronted us with the sudden cruelty of nature that sometimes does not act in our favour.

And again, as countless times before, it is necessary to seek comfort and faith in the lush vortices of children's inexhaustible creativity. It only with dedication and love for nature and architecture constructed with commitment, attention and knowledge of previous generations of builders, that we can once again start realizing desires and dreams and creating an ever better, more beautiful and safer world.

To weave all the warmth and depth of the significance of tradition into young generations from an early age is an extremely demanding, but at the same time noble task of dedicated pedagogical work that takes place in everyday walks through playful labyrinths of children's imagination, a task taken on by emeritus Emil Robert Tanay, the Croatian Association of Art Educators and teachers of art education who have been encouraging in all corners of our homeland the desire of young people to absorb the exuberance of each moment. Artworks were created in the faith that out of all these insights respect, love and desire to preserve tradition will grow together with the respect for heritage and understanding of its conservation and preservation (!). They stemmed out of a rich kaleidoscope of imagination, through years woven into a thick network of elusive creativity, presented as part of the exhibition series "Tradition and Contemporarity". The motifs of the exhibitions "Building – Preserving the Heritage and Nature in Which We Live" (2014 and 2016), "Preservation of the Heritage of Traditional and Contemporary Architecture of the Republic of Croatia" (2018), or even earlier an inviting, cheerful exclamation "Open Your Eyes and See" could almost be seen as fateful. Children have truly shown that their perception and playfulness, joy and faith in beauty are unstoppable. It is precisely from this great pedagogical approach that has left a mark in the lives of young artists, that love and understanding will grow for the warmth of our homes and all the layers of the irreplaceable environment given to us.

Unfortunately, the Mimara Museum shared the painful fate of many buildings, homes and institutions and has been closed to the public due to the earthquake damage. However, intensive work is being undertaken on all segments necessary for safe and permanent reconstruction, and we look forward to reopening our doors to "live" meetings in the future. Until then, lets follow this virtual exhibition into the safety of childlike joy, warmth, understanding and timeless love.

Lada Ratković Bukovčan
Za ulazak u izložbu kliknite niže na gumb .
Ukoliko ste na pametnom telefonu, dodirnite bilo gdje niže na sliku izložbe.

Kako se kretati virtualnom izložbom?Za kretanje prikazanim prostorom prema naprijed ili unazad, jednostavno koristite na tipkovnici tipke s pokazivačem smjera prema gore odnosno prema dolje. Ukoliko ste na mobitelu ili tabletu, jednostavno držite prst na ekranu i povlačite ga (bez podizanja s ekrana) u smjeru u kojem se želite kretati.Za rotiranje oko svoje osi na lijevo ili na desno, kliknite i držite gumb na mišu pritisnut, te vucite mišem u lijevu odnosno desnu stranu. Ukoliko ste na mobitelu ili tabletu, jednostavno držite prst na ekranu i povlačite ga (bez podizanja s ekrana) u smjeru u kojem se želite kretati.Kliknite direktno na sliku izloženog rada za brzi skok do te slike. Tada ste u modu prezentacije, te možete listati kroz slike pritiskom na gumbe , ili se vratiti natrag u virtualni mod klikom na gumb .Izbornik u gornjem desnom uglu uvijek nudi opcije pomoći , povratka na početnu poziciju izložbe , povećani prikaz preko cijelog zaslona , te ostale informacije o izložbi.


Za najbolje iskustvo gledanja virtualne izložbe, predlažemo koristiti puni prikaz preko cijelog ekrana . | For best viewing experience of the virtual exhibition we suggest using the full screen mode .

Na žalost, ova virtualna izložba više nije dostupna. Posjetite prezentacijsku web stranicu tradicijaisuvremenost.online klikom na sliku, i razgledajte trajnu video i foto arhivu svih virtualnih izložbi "Tradicija i umjetnost".
Unfortunately, this virtual exhibition is no longer available. Visit the presentation website tradijaisuvremenost.online by clicking on the image, and view the permanent video and photo archive of all "Tradition & Contemporarity" virtual exhibitions.
impresum | imprint

Virtualna izložba dječjih radova
| Virtual exhibition of children's artworks

Tradicija i suvremenost — baština zauvijek
Tradition and Contemporarity — Heritage Forever

nakladnik | publisher
Muzej Mimara

za nakladnika | for the publisher
Lada Ratković Bukovčan

autori teksta | preface
Emil Robert Tanay
Lada Ratković Bukovčan

lektura i prijevod | proofreading and translation
Marijana Pasarić

izrada i implementacija | set up & implementation
Gordan Karabogdan


marketing muzeja Mimara | marketing of the Mimara Museum
Siniša Pušonjić
Nikša Vodanović

odnosi s javnošću, Muzej Mimara | public relations, Mimara Museum
Ana Hoić

pokroviteljstvo | under the patronage of
Republika Hrvatska Ministarstvo kulture i medija
Grad ZagrebKontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Posjet

Muzej je privremeno zatvoren za posjetitelje