17.07. - 30.09.2012.

Tri teme iz fundusa Muzeja Mimara

Izložba
Tri teme iz fundusa Muzeja Mimara

Muzej Mimara, 17. 7. – 14. 10. 2012.

Ovom izložbom, koja se otvara 17. srpnja, na dan kad je Muzej Mimara bio otvoren prije 25 godina, prezentirana je skupina umjetničkih predmeta iz triju različitih muzejskih zbirki: stakla, slikarstva, crteža, grafika i iluminacija. Takvim izlaganjem heterogene građe željelo se još jednom ukazati na bogatu raznovrsnost umjetničke zbirke velikog donatora Ante Topića Mimare (1898 – 1987.) i na kontinuiranu stručnu i znanstvenu obradu zbirke.

Istodobno, izložba ima i dionicu koja prikazuje skupinu grafika francuskih malih majstora XIX. st. koje su muzeju predloženi kao donacija. Osim što će se takvom donacijom obogatiti muzejski fundus, ona na simboličan način ukazuje i na mogućnosti proširivanja muzejskog fundusa.

I. tema
Staklarstvo XIX. st. – odabir iz fundusa Muzeja Mimara

Trideset odabranih radova iz fundusa Muzeja Mimara pojašnjavaju nam svu bujnost europske staklarske djelatnosti XIX. st. Nastali su u radionicama Češke, Šlezije, Beča i Murana a svaki od odabranih predmeta na ovoj izložbi oprimjeruje temeljne odlike pojedinog vida staklarstva. Izloženi su češki uradci iz razdoblja bidermajera od prozirnog, bezbojnog stakla i lithyalina urešeni brušenjem i staklorezom.

Historicizam druge polovine XIX. st. što ga je neorokoko na češkim predmetima iz fundusa Muzeja Mimara tako jasno najavio osobito se istakao u djelima šleskih radionica nastalim između 1880. g. i 1890. g. u tzv. Altdeutsch stilu od kojih su neki primjerci i ovdje izloženi. Čaše iz servisa za piće bečke tvrtke „J. & L. Lobmeyr“ izrađene oko 1880. g. i urešene u stilu tzv. šarenog rokokoa primjeri su vrhunske tehnološko - oblikovne kakvoće. Muranska djelatnost koja se u drugoj polovini XIX. st., nakon polustoljetnog razdoblja stagnacije, snažno razgranala zastupljena je djelima iz radionice „Compagnia di Venezia e Murano“ i radovima drugih majstora. Ona su odraz neprijepornom vještine, znanje i kreativnosti (L. R.-B.).

II. tema
Dvije rubensovske slike iz Muzeja Mimara

Slike Krajolik s dugom (sl. 1) i Parisov sud (sl. 2.) iz fundusa Muzeja Mimara dvije su vrijedne slike iz okruženja velikog flamanskog baroknog slikara Petera Paula Rubensa (Siegen, Westfalija, 1577-Antwerpen1640) kojima se na izložbi želi osvijetliti povijesno-umjetnički ambijent njihova nastanka i ukazati na razloge atributivnih promjena. Kompozicija Krajolik s dugom, koja je izvorno bila označena kao Rubensovo vlastoručno djelo, ponavlja motiv slike iz Ermitaža iz 1632-1635. i označena je kao djelo Rubensove radionice. Slika Parisov sud, koja je izvorno bila označena kao Watteauova kopija prema Rubensu, može se usporediti s Rubensovom slikom koja prikazuje isti motiv iz Nacionalne galerije u Londonu nastalom 1632-1635. g. i označiti kao djelo nepoznata Rubensova sljedbenika s kraja 17. ili početka 18. st. (T. L.).

III. tema
Armenske sitnoslike

U zbirci crteža, grafika i minijatura Muzeja Mimara čuvaju se tri sitnoslike kojima je autor Zakarija Ahtamarci, armenski majstor sitnoslikar i pisar. Nastale su 1358. godine. Na prvoj je prikazan Euzebije i njegovo Pismo Karpijanu (sl. 1.). Na druge su dvije obostrano prikazane Kanonske tablice. U istoj se zbirci čuva armenski molitveni svitak pahpanak ili hmail, koji je nastao 1721. g. (sl. 2.). Takvi su svitci zapravo talismani, amuleti ili hamajlije koji štite onoga koji ih nosi. Oni sadrže molitve i zaštitne magijske formule (S. P.).

Prijedlog donacije francuskih grafika iz XIX. stoljeća Muzeju Mimara

Od 18. listopada do 18. studenog 2012. godine u Muzeju Mimara održat će se izložba Crteži i grafike francuskih malih majstora XIX. stoljeća iz hrvatske privatne zbirke. Po zatvaranju izložbe, ovdje izložene grafike vlasnik će darovati Muzeju Mimara. Posjetitelji mogu pogledati bakropise kojima su autori: Auguste Delâtre, Henri Guérard (sl. 1.), Charles Jacque, Jules Laurens, Henri Lefort, Gustave Leheutre i Louis Marvy. (S. P.).

Autori izložbe:

I. tema, staklo: Lada Ratković-Bukovčan, muzejska savjetnica
II. tema, slikastvo: Tugomir Lukšić, viši kustos i ravnatelj
III. tema, sitnoslike i grafike: Slaven Perović, muzejski savjetnik

Impressum
nakladnik: Muzej Mimara, Zagreb, 2012.; uredništvo, tekstovi i likovni postav: Lada Ratković-Bukovčan, Tugomir Lukšić, Slaven Perović; stručni suradnik: Dragan Dokić, voditelj restauratorske radionice Muzeja Mimara; odnosi s javnošću: Ana Hoić; tehnička realizacija postava: Tehnička služba Muzeja Mimara; fotografija: Goran Vranić; design: Danijel Popović, „Pop&Pop; tisak

***
Exhibition
Three topics from the holdings of the Mimara Museum

Mimara Museum, July 17 – October 14, 2012
This exhibition, which opens on July 17, or the day on which the Mimara Museum itself was opened 25 years ago, presents a group of artistic objects from three different museum collections: glass; painting, drawing, printmaking; and illumination. The intention in this exhibition of heterogeneous material was to draw attention once again to the rich diversity of the art collection of the great donator Ante Topić Mimara (1898-1987) and to the ongoing expert and scholarly study of the collection.

At the same time, the exhibition has a part that shows a collection of prints from French minor masters of the 19th century, which are proposed to the museum as a donation. Not only will such a donation enhance the museum’s holdings, but it symbolically indicates the possibility for expanding the museum’s stock.

Topic I
Glassmaking of the 19th century – a selection from the holdings of the Mimara Museum

Thirty selected works from the holdings of the Mimara Museum make clear to us the flourishing of the European glass industry in the 19th century. These works were created in the glassworks of Bohemia, Silesia, Vienna and Murano, and each one of the objects selected at this exhibition exemplifies the basic characteristics of a given form of glassmaking. Bohemian works from the Biedermeier period are shown, made of clear glass and lithyalin, decorated by being cut and polished. The Historicism of the second half of the 19th century, so clearly heralded by the neo-Rococo on the Bohemian items from the holdings of the Mimara Museum, came out particularly clearly in works of the Silesian workshops created between 1880 and 1890 in what was called the Altdeutsch style, some specimens of which are on show here. Glasses from the drinks set by the Viennese firm of J & L. Lobmeyr made around 1880, and decorated in what was called colourful Rococo, are examples of superlative quality in technology and form. The Murano work that in the second half of the 19th century, after half a century of stagnation, diversified and gained in strength is represented in works from the workshop of the Compagnia di Venezia e Murano and of other craftsmen. They are an incontestable reflection of skill, knowledge and creativity. (L. R.-B.)

Topic II
Two paintings of the school of Rubens from the Mimara Museum

The paintings Landscape with Rainbow (Fig. 1) and The Judgement of Paris (Fig. 2) from the holdings of the Mimara Museum are two valuable paintings from the surroundings of the great Flemish painter of the Baroque Peter Paul Rubens (Siegen, Westphalia, 1577 – Antwerp 1640) the exhibition of which is aimed at illuminating the historical and artistic setting of their origins and drawing attention to the reasons for changes in attribution. The composition Landscape with Rainbow, originally said to be a work of Rubens’ own hand, repeating the motif of a picture in the Hermitage, of 1632-1645, is now designated a work from the Rubens workshop. The Judgement of Paris, originally said to be a copy made by Watteau after Rubens, can be compared with a picture of Rubens of the same motif from the National Gallery in London, painted between 1632 and 1635, and be designated the work of an unknown disciple of Rubens of the end of the 17th or beginning of the 18th century. (T. L.)

Topic III
Armenian miniatures

The Mimara Museum’s Collection of Drawings, Prints and Miniatures holds three miniatures by Zakarija Ahtamarci, Armenian master miniaturist and scribe, done in 1358. On the first is a representation of Eusebius and is the Letter to Carpianus (Fig. 1). On the second two there are double sided representations of the Canonical Tables. The same collection holds an Armenian prayer scroll, a pahpanak or hmail, made in 1721, (Fig. 2). Such scrolls are in fact talismans or amulets that protect him who carries it. They contain prayers and apotropaic formulae. (S. P.)

Proposal for a donation of French 19th century prints to the Mimara Museum

From October 18 to November 18, 2012, the Mimara Museum will show the exhibition Drawings and Prints of French Minor Masters of the 19th century from a Croatian Private Collection. After the closure of the exhibition, the owner will donate the prints on show to the Mimara Museum. Visitors can view etchings by Auguste Delâtre, Henri Guérard (Fig. 1.), Charles Jacque, Jules Laurens, Henri Lefort, Gustave Leheutre and Louis Marvy. (S. P.).

Exhibitions devised by:

Topic I, glass: Lada Ratković-Bukovčan, museum adviser
Topic II, painting: Tugomir Lukšić, senior curator and director
Topic III, miniatures and prints: Slaven Perović, museum adviser

Publication details:
published by: Mimara Museum, Zagreb, 2012; editing, writing and artistic set-up: Lada Ratković-Bukovčan, Tugomir Lukšić, Slaven Perović; professional associate: Dragan Dokić, head of the Mimara Museum restoration workshop; public relations: Ana Hoić; hanging, Mimara Museum team; photography: Goran Vranić; design and printing: Danijel Popović for Pop&Pop

Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Otvoreno za posjetitelje

1. listopada - 30. lipnja:
utorak, srijeda, petak, subota 10 - 17 h
četvrtak 10 - 19 h
nedjelja 10 - 14 h

1. srpnja - 30. rujna:
utorak - petak 10 - 19 h
subota 10 - 17 h
nedjelja 10 - 14 h

ponedjeljkom zatvoreno